Política de privacitat

A través del present avís, ASSOCIACIÓ TIÁM. INTERVENCIÓ EN DEMÈNCIES (des d’ara TIÁM), informa a les persones usuàries de la pàgina web www.tiam.cat, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a TIÁM les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació sobre els serveis que s’ofereixen relacionats amb millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la demència i dels seus familiars cuidadors, i informar i assessorar sobre els aspectes psicològics, mèdics, legals, econòmics, socials i ètics de la demència, així com dels recursos existents al territori.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, TIÁM podrà, depenent del cas, no procedir al registre de la persona usuària, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per la persona interessada seran tractades atenent a les característiques detallades a continuació. Informació relativa al tractament de les dades personals.

Identificació del responsable: ASSOCIACIÓ TIÁM. INTERVENCIÓ EN DEMÈNCIES, amb domicili social al Carrer de l’Escorxador, 21 de Vilafranca del Penedès (Barcelona), 08720, amb NIF: G67482174, inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona amb número 66672. Telèfon de contacte 693004512 i correu electrònic info@tiam.cat. Identificació del Delegat de Protecció de Dades: Per totes aquelles qüestions que facin referència a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., pot dirigir-se a la persona encarregada de la Delegació de Protecció de Dades designada per TIÁM a través del següent correu electrònic info@tiam.cat.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:
· Donar resposta a les peticions realitzades per la persona interessada.
· Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
· Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
· Comunicacions informatives relatives als nostres serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, la persona interessada no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutjats i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Persones destinatàries, cessions i transferències de dades

Les seves dades no seran cedides tret que sigui indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets de les persones interessades

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a Associació TIÁM. Intervenció en demències, Carrer de l’Escorxador, 21, 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona); o mitjançant correu electrònic a info@tiam.cat. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de la persona interessada o de qui la representa legalment, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura de la persona que ho sol·licita i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets de les persones interessades són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

· Dret d’accés. La persona interessada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:

a) Les finalitats del tractament.

b) Les categories de dades personals que es tractin.

c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals.

d) De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

e) L’existència del dret a sol·licitar de la persona responsable de la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a la persona interessada, o a oposar-se a aquest tractament.

f) El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
g) Quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, al fet que es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la persona interessada.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, la persona interessada tindrà dret a ser informada de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. La persona responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. La persona responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per la persona interessada un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan la persona interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquesta sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

· Dret de rectificació. La persona interessada tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda de la persona responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada tindrà dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

· Dret de supressió. La persona interessada tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda de la persona responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.

b) La persona interessada retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.

c) La persona interessada s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2.

d) Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

e) Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui a la persona responsable del tractament.

f) Les dades personals s’hagin obtingut amb relació a l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1.

Quan la persona responsable hagi fet públiques les dades personals de les quals la persona interessada ha exercit el seu dret de supressió, la persona responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o rèplica d’aquestes.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

· Dret a la limitació del tractament. La persona interessada tindrà dret a obtenir de la persona responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) La persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes.

b) El tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.

c) La persona responsable ja no necessiti les dades personals per les finalitats del tractament, però la persona interessada els necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

d) La persona interessada s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims de la persona responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de la persona interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Tota persona interessada que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l’apartat 1 serà informat per la persona responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

· Dret d’oposició. La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el qual es disposa en l’article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

La persona responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, la persona interessada tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan la persona interessada s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, la persona interessada tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari pel compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

· Dret de portabilitat de dades. La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li afectin, que hagi facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a una altra persona responsable del tractament sense que ho impedeixi la persona responsable al qual li hagués facilitat, quan:

a) El tractament estigui basat en el consentiment conformement a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i

b) El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, la persona interessada tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de persona responsable a persona responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici del dret esmentat a l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la persona responsable del tractament.

La persona responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascuna de les persones destinatàries a les quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. La persona responsable informarà la persona interessada sobre aquestes persones destinatàries, si aquest així ho sol·licita.

· Revocació del consentiment. La persona interessada, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

La persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent. Quan les dades personals vagin a ser tractades amb posterioritat amb finalitats diferents, la persona responsable informarà la persona interessada de tal extrem.

· Mesures de seguretat. La persona responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

La pàgina web www.tiam.cat conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per a les persones usuàries. TIÁM no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa la persona usuària accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@tiam.cat.

ASSOCIACIÓ TIÁM. INTERVENCIÓ EN DEMÈNCIES
Tots els drets reservats.